Kvalitetssystemet

Fagskolen Tinius Olsen har et kvalitetssystem som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved Fagskolen. Systemet er godkjent av NOKUT og er bygget opp av tre nivåer:

 • Kvalitetshåndboken som er en overordnet beskrivelse av kvalitetsarbeidet ved skolen
 • En samling rutinebeskrivelser som beskriver fagskolens arbeids- og kvalitetsprosesser
 • En samling verktøy som understøtter arbeidsprosessene og kvalitetssikring av disse

Kvalitetsarbeidet

Kvalitetssystemet ved Fagskolen Tinius Olsen avklarer hvilke prosesser i virksomheten vi skal kvalitetssikre, hvordan kvalitetssikringen skal utføres, hvordan resultatene skal behandles og hvilke tiltak vi iverksetter for å forbedre kvaliteten.

Kvalitetssystemet skal:

 • Sikre at undervisningen, læringsarbeidet og læringsmiljøet ved fagskolen holder rett faglig kvalitet
 • Legge til rette for kvalitetsutvikling
 • Dokumentere kvalitetssikringsarbeidet
 • Avdekke sviktende kvalitet
 • Omfatte alle arbeidsprosesser av betydning for utdanningskvaliteten
 • Ha prosesser som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet
 • Måle sentrale faktorer som gjelder studentene og studentenes læring

Kvalitetssystemets struktur

Kvalitetssystemet gjelder for hele Fagskolen Tinius Olsen. Hver enkelt rutinebeskrivelse er en selvstendig enhet som beskriver oppgave/framgangsmåte og ansvar.

Rutinebeskrivelsene er delt inn i disse kategoriene:

 • Undervisning
 • Studentadministrasjon
 • Personaladministrasjon
 • Forvaltning, drift, vedlikehold
 • Kvalitetsutviklingsprosesser

Under hver kategori ligger det én eller flere rutinebeskrivelser som beskriver aktiviteter som skolen skal gjennomføre.

Hele kvalitetssystemet til Fagskolen Tinius Olsen er tilgjengelig for studenter og ansatte på læringsplattformen It’s Learning.